Mange syke mennesker roper til Gud om at Han må helbrede dem. De venter på den rette tid for at det skal skje og tenker: «Når er det Guds time for meg?»

Tekst: Asbjørn Skjortnes
Foto: Adobe Stock

Jesaja 5, 4-5 sier: «Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

Mange syke mennesker roper til Gud om at Han må helbrede dem. De venter på den rette tid for at det skal skje. Når er det Guds time for meg?

Min oppmuntring til deg ut fra Guds Ord er at du ikke lenger behøver å søke, be, streve eller anstrenge deg for å bli legt. Gud har allerede gitt deg legedom.

«Ved Hans sår har vi fått legedom.» (Jesaja 53,5) 

«Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.» (Matteus 8,17) 

«… ved Hans sår ble dere legt.» 1. Petersbrev 2,24

Ut fra disse tre versene ser vi klart og tydelig at helbredelse ikke er noe som skal skje i framtiden, men noe som allerede har skjedd på korset. Det vil si at det er fortid, perfektum, en handling som er avsluttet før nåtiden.

Jesus har tatt dine synder på korset, slik at du skal slippe å leve under fordømmelse og selvbebreidelse, men kan ta del i Hans tilgivelse og rettferdighet. (2. Korinterbrev 5,21) På samme måte tok også Jesus dine sykdommer, for at du skal slippe å leve i frykt for sykdom og død, men leve i helse og styrke.

Ta imot Hans legedom i dag!

«Se, nå er den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag!» (2. Korinterbrev 6,2) 

Du kan ta imot helbredelse i dag, like enkelt som du tok imot frelsen. (Romerbrevet 10,9-10)

Du trodde i hjertet og bekjente med munnen da du ble frelst. På samme måte kan du tro i ditt hjerte at du allerede har fått legedom ved Jesu sår. Så takk og pris Ham og proklamer Guds Ord frimodig i dag. Guds nåde er at du allerede er legt ved Hans sår. 

Jeg ønsker deg en velsignet dag!