Trond Palmgren Eriksen
Trond Palmgren EriksenDaglig leder
Monika Karlsen-Vigardt
Monika Karlsen-VigardtAdministrasjonsleder

Om Evangeliesenteret

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankret i pinsebevegelsen. Stiftelsens formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler. Evangeliesenteret ledes av Trond Palmgren Eriksen (daglig leder) og Monika Karlsen-Vigardt (administrativ leder). Ledergruppen (bildet nedenfor) består av bestyrere og ansatte i sentrale lederoppgaver i Evangeliesenteret.

På bildet ser du fra venstre: Bjørn Gjellum (infoleder), Terje Kingsrød (ESTV), Ole Holmen (Porsgrunn evangeliesenter), Stian Ludvigsen (kontaktsenteret i Oslo), Bjørn Hansen (kontaktkaféen i Moss), Kjetil Sterri-Mørch (Østerbo evangeliesenter), David Ødegård (kontaktsenteret i Arendal), John Lehre (Fjordtun evangeliesenter), Knut Labråten (Varna evangeliesenter), Redvald Hjulstad (Sandvik folkehøyskole og evangeliesenter), Knut Mælum (bestyreravløser), Trond Palmgren Eriksen (daglig leder), Arild Pedersen (Controller), Keld Jensen (Brubakken evangeliesenter). Fra venstre i midten: Monika Karlsen-Vigardt (administrasjonsleder) og Merete Aanstad (kontaktkafe Sandnes og Jørpeland) I stolene foran fra venstre: Inger Johanne Hestnæs (personal), Hugo Diaz (Granlien evangeliesenter) og Nils-Oluf Wisting (vern og sikkerhet). Foto: Michael Gerrard Lohne.

Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp”. Vi ønsker å hjelpe alle rusavhengige som er motivert for en rusfri rehabilitering.

Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

 

Evangeliesenterets tilbud omfatter:

 • Avrusing, omsorg, rehabilitering (behandling) og ettervern for rusmisbrukere, hvor klientene kan legges inn med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgs-tjenester m.m., §§ 3-1, 3-2, 3-5 og 3-10, jfr. §1-1, eller med hjemmel i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 3, 15, 19 og 42, jfr. § 1.
 • Soning i institusjon etter Straffegjennomføringslovens §12.
 • Nedtrapping og utfasing fra Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), jfr. nasjonale retningslinjer for nedtrapping fra substitusjonslegemiddel.
 • Tre typer skoletilbud. Skolene er Sandvik Folkehøgskole, Mosjøen, Østerbo videregående skole, Halden og Evangeliesenterets Bibelskole, Våler i Østfold.
 • Tilrettelagt opphold for ulike kategorier brukere, inklusiv ektepar med barn.

 

Opplegget ved Evangeliesenteret omfatter fire faser:

 • Inntak med avrusing og motivasjon.
 • Rehabiliteringsperiode med varierende lengde etter den enkeltes behov, og i samarbeid med sosialetaten (rusteam) i kommunen.
 • Planlegging og gjennomføring av arbeidstrening og opplæring/ skolegang i samarbeid med NAV, via arbeidsavklaringspenger eller lignende ordninger.
 • Utflytting og nyetablering i samarbeid med sosialetaten/ NAV i hjemkommunen.

Det blir utarbeidet egne handlingsplaner i samarbeid med den enkelte beboer. Handlings-planen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi.

 

Oversikt over sentere og plasser

I 2017 har Evangeliesenteret (ES) 7 enheter med beboere: 2 senteret for inntak og 5 sentere for rehabilitering, Disse er: Porsgrunn ES (inntak), Fjordtun ES (inntak og motivasjon) på Hadeland, i Gran kommune, Østerbo ES i Halden kommune, Varna ES i Våler kommune i Østfold, Granlien ES på Helgøya utenfor Hamar, Sandvik ES i Mosjøen samt Brubakken ES i Drangedal kommune. Totalt i 2017 har Evangeliesenteret 208 plasser med inntak og rehabilitering.

 

Virksomhetens styrke

 • At vårt verdigrunnlag gir oss forutsetning til å hjelpe alle som ønsker det til å få en ny start gjennom tilgivelse og gjenoppretting.
 • At vi tilbyr en kjede av tiltak fra avrusning til ettervern, og at tilbudet er helhetlig.
 • At vi har en bred kompetanse, både formell kompetanse og realkompetanse. Vi har arbeiderne både med og uten rusbakgrunn.
 • At det er tilbud om egne skoler. Personen som har vært inne til soning, har mulighet til å fortsette utover soningstid, og for eksempel fullføre utdannelse og fagbrev i skjermede og tilrettelagte omgivelser, og bruke den tid som er nødvendig.
 • At vi kan tilby rusfritt nettverk etter endt rehabilitering, bl.a. gjennom kontakt med store deler av Norges kirke og menighetsliv, og Evangeliesenterets brede nettverk og samarbeidspartnere. I tillegg har Evangeliesenterets over 100 frivillige ES-kontakter rundt om i landet.
 • At det finnes et eget tilbud for nedtrapping for LAR-brukere.
 • At det kan gis tilbud om praksisplass og senere jobbmulighet etter langvarig rusfrihet, der personen viser seg egnet.
 • At Evangeliesenteret har mangeårige erfaring i feltet og med soning etter straffegjennomføringslovens § 12.

 

Resultater

Antall beboerdøgn i 2016 var 54 020 tilsvarende et gjennomsnittsbelegg på 148 beboere.