Stiftelsen Evangeliesenteret

Serviceerklæring

 Gjeldende pr september 2015

 

 

Hensikten med serviceerklæringen er å informere rusmisbrukere om hvilke tjenester Evangeliesenteret kan tilby og hvilke forventninger de kan ha til et opphold hos oss. Informasjonen er også rettet mot pårørende, sosialtjenesten, bedrifter og våre mange frivillige bidragsytere og støttespillere.

Formål

Stiftelsen Evangeliesenteret har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp”. Med henvisning til fare for liv og helse, ønsker vi å hjelpe alle rusavhengige, selv om de ennå ikke har fått innvilget full dekning for sitt opphold av NAV/ kommunen.

Tilbud

Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

Evangeliesenteret er en privat stiftelse, som er å forstå som en institusjon etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m., og underlegger seg derved de forsvarlighetskrav og tilsynsordning som følger av dette.

Evangeliesenterets tilbud omfatter:

 • Avrusing, omsorg, rehabilitering (behandling) og ettervern for rusmisbrukere, hvor klientene kan legges inn med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgs-tjenester m.m., §§ 3-1, 3-2, 3-5 og 3-10, jfr. §1-1, eller med hjemmel i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 3, 15, 19 og 42, jfr. § 1.
 • Soning i institusjon etter Straffegjennomføringslovens § 12.
 • Nedtrapping og utfasing fra Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), jfr. nasjonale retningslinjer for nedtrapping fra substitusjonslegemiddel.
 • Tre typer skoletilbud og et overnattingstilbud (hospits) i Oslo. Skolene er Sandvik Folkehøgskole, Mosjøen, Østerbo videregående skole, Halden og Evangeliesenterets Bibelskole, Våler i Østfold.
 • Tilrettelagt opphold for ulike kategorier brukere, inklusiv ektepar.

I denne sammenheng må det presiseres at vi så langt som mulig søker å ta hensyn til individuelle behov, forutsetninger og interesser.

Opplegget ved Evangeliesenteret omfatter fire faser:

 • Inntak med avrusing og motivasjon.
 • Rehabiliteringsperiode med varierende lengde etter den enkeltes behov, og i samarbeid med rustjenesten/ NAV i kommunen.
 • Planlegging og gjennomføring av arbeidstrening og opplæring/ skolegang i samarbeid med NAV, via arbeidsavklaringspenger eller lignende ordninger.
 • Utflytting og nyetablering i samarbeid med rustjenesten/ NAV i hjemkommunen.

Det blir utarbeidet egne handlingsplaner i samarbeid med den enkelte beboer. Handlings-planen inneholder hovedmål for oppholdet, samt tiltaksplan for psykisk og fysisk helse inkl. tannhelse, utdanning/ arbeid, bolig, nettverk, fritid og økonomi. Handlingsplanen kan være en del av en individuell plan, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., kap. 7.

Virkemidler for å sikre kvaliteten på vårt tilbud

 • Dyktige og engasjerte medarbeidere med kompetanse som svarer til kravene til enhver tid. Vi har sosionomer, sykepleiere, ruskonsulenter, miljøarbeidere og andre med god fagkunnskap og lang erfaring med rusbehandling.
 • Systematisk oppfølging av den enkelte bruker i forhold til individuelle planer og mål.
 • Dokumentasjon av resultatene. Hjelpemiddel: Klientkartleggingsskjema, utarbeidet av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), samt fagsystemet Rusdata.
 • Løpende situasjonsrapporter til kommunen/ NAV.
 • Spørreundersøkelser blant både brukere og personale.

Hva brukerne kan forvente

 • Medarbeidere som viser åpenhet, respekt og omsorg, men som også stiller krav.
 • Et tilrettelagt opplegg basert på individuelle planer og mål.
 • Faglig veiledning med innsikt og empati.

Våre forventninger til brukerne

 • Respekt for andre brukere og Evangeliesenterets regler og retningslinjer.
 • Overholdelse av inngåtte avtaler og individuelle opplegg.
 • Delta aktivt i arbeidstrening, samlinger og kurs beregnet på oppholdet.

Søknad og inntak

Søknad til Evangeliesenteret kan skje muntlig eller skriftlig til Porsgrunn Evangeliesenter eller Fjordtun Evangeliesenter på Gran, som begge er inntaksavdelinger, samt til Evangeliesenterets inntakskontor i Oslo. Søknad vedr. LAR-nedtrapping rettes direkte til Brubakken Evangeliesenter i Drangedal. Etter opphold på inntak vil beboeren få tilbud om overføring til et rehabiliteringssenter.

Kontakt oss:

Hovedkontor: Klostergata 29, Postadr.: P.b. 1, 1501 Moss. Tlf. 21 00 49 00.

Porsgrunn Evangeliesenter: Sverresgate 4, Postadr.: P.b 71, 3901 Porsgrunn.

Tlf. 930 00 173/ 452 32 371/ 901 45 216

Fjordtun Evangeliesenter: Fjordlinna 962, 2750 Gran. Tlf.: 920 73 139/ 452 34 159.

Brubakken Evangeliesenter: Rød, 3760 Neslandsvatn. Tlf. 406 30 435/ 930 02 671.

Evangeliesenterets inntakskontor Oslo: Osterhaugsgt. 1, 0183 Oslo. Tlf. 93 00 35 83

E-post: post@ev-s.no

Internett: www.evangeliesenteret.no

Serviceerklæring pr. september 2015(PDF)