VEDTEKTER FOR EVANGELIESENTERET

 

§ 1

Stiftelsens navn:

STIFTELSEN EVANGELIESENTERET

og omfattes av Pinsemenighetene i Norge.
Stiftelsens arbeid forankres i det kristne grunnsynet til Pinsebevegelsen i Norge.

Initiativtakere til stiftelsen er Lise og Ludvig Karlsen.

 

§ 2

Formål:

Stiftelsens formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av rusgift.

 

§ 3

Grunnkapital:

Stiftelsens grunnkapital er kr. 8 000 000,-.

 

§ 4

Styret:

Styret er stiftelsens øverste organ. Styret er ansvarlig for stiftelsens virksomhet, og skal herunder

 • forvalter stiftelsens eiendom og kapital
 • ansette daglig leder
 • fastsette ansettelsesvilkår, herunder lønn til daglig leder
 • utarbeide budsjett, avlegge regnskap, besørge revisjon av regnskapet etc.

Styret består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav ett medlem med ett personlig varamedlem oppnevnes
blant de ansatte.

Stiftelsens representantskap velger 6 styremedlemmer og varamedlemmer.

Styret velges for en funksjonstid av 4 år, likevel slik at supplerende valg kan foretas for en kortere periode.

Styremedlemmene kan gjenvelges.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

Styret konstituerer seg selv.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

Styrets formann innkaller til styremøter med minst 8 dagers varsel.

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.

Styremedlemmene skal være avholdende mht. bruk av rusmidler.

 

§ 5

Representantskapet:

Stiftelsen skal ha Representantskap.

Representantskapet består av 1 valgt utsending fra hver pinsemenighet. Utsendingene møter med fullmakt fra sine respektive menigheter.

Styret innkaller til årlig representantskapsmøte og i samråd med representantskapets formann fastsettes tid og sted for møtet. Representantskapsmøte ledes av formannen i representantskapet.

Representantskapet har myndighet til å:

 1. Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
 2. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
 3. Føre valg av:
  a. 6 medlemmer og 4 varamedlemmer til styret hvert 4. år
  b. Representantskapets formann hvert 4. år
  c. Valgkomite på 3 medlemmer hvert 4. år
  d. Revisor
 4. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse.
 5. Behandle og beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
 6. Avgi uttalelse til styret i andre saker.

Til behandling på representantskapsmøte er de saker som er vedlagt innkallingen. Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter begjæring fra styret – eller representantskapets flertall.

Ekstraordinært representantskapsmøte behandler de saker innkallingen gjelder.

Vedtak krever simpelt flertall for å være gyldig, ved stemmelikhet anses forslag ikke vedtatt.

 

§ 6

Ansvar

Stiftelsen svarer for sine forpliktelser med sin egenkapital.

 

§ 7

Omdanning

Styret kan med 5/7-dels flertall foreslå endring av vedtektene.

Endring av stiftelsens vedtekter krever minst 2/3-dels flertall av de fremmøtte utsendinger i representantskapet for å bli vedtatt, unntatt vedtektenes § 2 som krever enstemmighet av så vel styret som representantskapsmøte.

 

§ 8

Oppløsning:

Styret kan med 5/7-dels flertall foreslå oppløsning av stiftelsen. For gyldig oppløsning kreves 2/3-dels flertall av de fremmøtte utsendinger i representantskapsmøte.

I fall oppløsning av stiftelsen vedtas, skal stiftelsens gjenværende midler etter at kreditorenes krav er dekket, disponeres på en måte som samsvarer med stiftelsens formål, mest mulig likt Stiftelsen Evangeliesenteret.

 

Vedtekter (PDF-vedlegg)