Evangeliesenteret ble stiftet i 1983, og har i dag 146 døgn baserte omsorgs- og rehabiliteringsplasser fordelt på fem rusomsorgs institusjoner. Klientene kan legges inn med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, evt. med hjemmel i lov om sosiale tjenester i NAV eller straffegjennomføringsloven §12.

Målsetting for tiltaket er rusfrihet, bedret livskvalitet og tilbakeføring til aktivt samfunnsliv gjennom helhetlig, døgnbasert rehabiliteringstilbud med mulighet for integrert skoletilbud.

Evangeliesenterets tilbud

Døgnbasert helhetlig rehabilitering gjennom alle faser. Avrusning og motivasjon, rehabilitering, med varierende lengde etter den enkeltes behov, og i samarbeid med sosialtjenesten/rustjenesten. Tilbudet kan også være i påvente av annen behandling. Det er i hovedsak medikamentfritt, d.v.s. uten bruk av A- og B-preparater.

Samarbeid med kommuner

Gjennom rammeavtaler, ansvarsgrupper og handlingsplaner samarbeider Evangeliesenteret med en rekke kommuner rundt om i landet. Evangeliesenteret har rammeavtaler med til sammen 18 kommuner. Vi samarbeider med alle kommuner som har beboere som kommer inn til oss. Der kommunen ikke betaler for oppdraget, blir det laget egen betalingsavtale med beboer på inntil 20 % av totalpris for oppholdet (maks kr 300,- pr døgn). Øverst på siden finner du informasjon om hvilke kommuner vi har rammeavtaler med.

Målgruppe

Personer over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, eller medikamenter, som ønsker og er i behov av rehabilitering ved Evangeliesenteret.

Henvendelser om inntak

Alle som ønsker rehabilitering på Evangeliesenteret, må først komme innvia inntak. Evangeliesenterets inntak er tilknyttet Evangeliesenteret Østerbo iHalden. Der er det en egen Inntaksavdeling for både kvinner og menn som ønsker å bli rusfri, og som har behov for en avrusning før selve rehabiliteringen starter.Henvendelser om inntak gjøres på inntakstelefon 93000173, eller på e-post: inntak@evangeliesenteret.no. Se også vår serviceerklæring, samt avsnittet under om «Henvendelser om inntak».

Metode

Evangeliesenteret arbeider ut fra kristent grunnsyn. Vi ønsker å ha fokus på hele menneske og arbeider i forhold til å møte fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Vi har også en miljøterapeutisk og kognitiv tilnærming. Vi tilstreber å være løsnings fokusert (LØFT). Et av våre sentre har også hatt egen kognitiv terapigruppe ledet av ekstern psykiater.

Miljøarbeid er en viktig metode vi bruker i arbeidet vårt. Den enkelte motiveres til å bryte med gamle mønster og lære nye/ atferdsendring, ved løsnings fokuserte samtaler, samt gjennom mestring og brukermedvirkning.

Gjennom vårt helhetlige rehabiliteringstilbud, jobbes det med kompetanseheving, bevisstgjøring og endringsarbeid. Vi har følgende fagpersoner i vår organisasjon: Vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, miljøarbeidere og egen tilsynslege. Vi har tett samarbeid med instanser som rustjeneste, lege, DPS, SMP, NAV og øvrig hjelpeapparat.

Gjennomføring av straffegjennomføringsloven § 12

Evangeliesenteret har mer enn 20 års erfaring med tilbud om soning etter §12. Kriminalomsorgen har hatt befaringer og Evangeliesenteret har fått anbefaling som soningssted.

Integrert skoletilbud

Evangeliesenteret har to ulike skoler tilknyttet våre rehabiliteringssentre. Skolene er plassert på de enkelte rehabiliteringssentrene, og tilbudet er derfor skjermet fra rusmiljø.  De fleste elevene er inne til rehabilitering eller i ettervernfasen ved Evangeliesenteret på stedet. De har skole i arbeidstreningstiden, som et tillegg til det øvrige rehabiliteringstilbudet.

Sluttfase og ettervernstilbud

Alle stadier i rehabiliteringen ved Evangeliesenteret er rettet mot målsetting om et rusfritt og bedret liv. I denne fasen sluttføres rehabiliteringen, og utflytting/nyetablering/sysselsetting og eventuelt videre skolegang planlegges og gjennomføres. Dette foregår i tett dialog med NAV/rustjenesten og øvrige relevante samarbeidspartnere.  Senteret har over 100 ES kontakter rundt om i landet, som også kan være en ressurs i utflyttingsfasen med henblikk på nettverk og integrering.

Godkjenning og kontroll

Evangeliesenteret er gjennom mange år i rusfeltet, en anerkjent aktør i rusomsorgen i Norge. Vi haren diakonal plattform og virksomheten mottar statstilskudd. Vi er en godkjent virksomhet underlagt offentlig tilsyn. Evangeliesenteret utfører tjenester og arbeider innenfor de forsvarlighetskrav som ligger til tjenester som utføres i henhold til den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven.