Evangeliesenteret er en ideell stiftelse, grunnlagti 1983. Vi har i dag 143 døgnbaserte omsorgs-,rehabiliterings- og behandlingsplasser fordelt på fem rusomsorgsinstitusjoner.
Evangeliesenteret har ingen krav om henvisning. Innsøking kan skje fra den enkelte
som ønskeropphold, eller via en kontaktperson med fullmakt, via lege, ruskonsulent, m.fl.

Målsetting for tiltaket er rusfrihet, bedret livskvalitet og tilbakeføring til aktivt samfunnsliv gjennom et helhetlig, døgnbasert rehabiliterings- og behandlingstilbud med mulighet for integrert skoletilbud.

Evangeliesenterets tilbud

Vi tilbyr døgnbasert helhetlig rehabilitering gjennom alle faser, fra avrusning og motivasjon, til rehabilitering tilpasset den enkeltes behov, og gjerne i samarbeid med sosialtjenesten/rustjenesten. Tilbudet kan også være i påvente av annen behandling. Som hovedregel brukes ikke A- eller B-preparater. Unntaket er behandling og LAR-nedtrapping ved et at våre sentre.

Målgruppe

Målgruppen er personer over 18 år som misbrukeralkohol, narkotika, eller medikamenter,
og som ønsker og er i behov av omsorg, rehabiliteringeller behandling ved Evangeliesenteret.

Henvendelser om inntak

Alle som ønsker innleggelse i Evangeliesenteret, må henvende seg til vår egen Inntaksavdeling. Evangeliesenterets Inntaksavdeling er tilknyttet Evangeliesenteret Østerbo i Halden. Der er det en Inntaksavdeling for både kvinner og menn som har behov for avrusning, stabilisering og kartlegging før selve rehabiliteringen starter. Henvendelser om inntak gjøres på inntakstelefon: 930 00 173.
Se også vår serviceerklæring.

Metode

Evangeliesenteret arbeider ut fra kristent grunnsyn. Vi ønsker å ha søkelys på hele mennesket og arbeider i forhold til å møte fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Vi har en miljøterapeutisk og kognitiv tilnærming, men har også med oss Recovery-perspektivet. Vi tilstreber dessuten å være løsningsfokusert (LØFT).

Miljøarbeid er en viktig metode vi bruker i arbeidet vårt. Den enkelte motiveres til å bryte med gamle mønster og lære nye/ atferdsendring, ved løsningsfokuserte samtaler, samt gjennom mestring og brukermedvirkning.

Gjennom vårt helhetlige rehabiliteringstilbud, jobbes det med kompetanseheving, bevisstgjøring og endringsarbeid. Vi har følgende fagpersoner i vår organisasjon: Vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, miljøarbeidere og egen tilsynslege. Vi har tett samarbeid med instanser som rustjeneste, lege, DPS, SMP, NAV og øvrig hjelpeapparat.

Gjennomføring av straffegjennomføringsloven § 12

Evangeliesenteret har mer enn 30 års erfaring med tilbud om soning etter § 12.
Kriminalomsorgen har hatt befaringer ogEvangeliesenteret har fått anbefaling som soningssted.

LAR-nedtrapping

Ved Evangeliesenteret Brubakken i Drangedal drives det behandling og LAR-nedtrapping.
Senteret har egen tilsynslege som sikrer forsvarlighet i behandlingen.
Brubakken tar selv hånd om henvendelser og inntak.

Integrert skoletilbud

Evangeliesenteret har to ulike skoler tilknyttet våre rehabiliteringssentre. Skolene er plassert på de enkelte rehabiliteringssentrene, og tilbudet er derfor skjermet fra rusmiljø.  De fleste elevene er inne til rehabilitering eller i ettervernfasen ved Evangeliesenteret på stedet. De har skole i arbeidstreningstiden, som et tillegg til det øvrige rehabiliteringstilbudet.

Sluttfase og ettervernstilbud

Alle stadier i rehabiliteringen ved Evangeliesenteret er rettet mot målsetting om et rusfritt og bedret liv. I denne fasen sluttføres rehabiliteringen, og utflytting/nyetablering/sysselsetting og eventuelt videre skolegang planlegges og gjennomføres. Dette foregår i tett dialog med NAV/rustjenesten og øvrige relevante samarbeidspartnere. Senteret har over 100 ES kontakter rundt om i landet, som også er en ressurs i utflyttingsfasen med tanke på nettverk og integrering.

Samarbeid med kommuner
Gjennom rammeavtaler, ansvarsgrupper og handlingsplaner samarbeider Evangeliesenteret med en rekke kommuner rundt om i landet. Evangeliesenteret har rammeavtaler med til sammen 18 kommuner. Vi samarbeider med alle kommuner som har beboere som kommer inn til oss. Der kommunen ikke betaler for oppdraget, blir det laget en egenbetalingsavtale med beboer på inntil 20 % av totalpris for oppholdet (maks kr 345,- pr døgn).

Godkjenning og kontroll
Evangeliesenteret er gjennom mange år i rusfeltet, en anerkjent ideell aktør i rusomsorgen i Norge. Vi har en diakonal plattform og virksomheten mottar statstilskudd. Vår virksomhet er underlagt offentlig tilsyn. Evangeliesenteret utfører tjenester og arbeider innenfor de forsvarlighetskrav som ligger til utførelse av slike tjenester.