Evangeliesenteret er en ideell stiftelse, grunnlagt i 1983. Virksomheten har i dag 144 døgnbaserte
omsorgs-, rehabiliterings- og behandlingsplasser fordelt på fem rusomsorgsinstitusjoner. Evangeliesenteret har ingen krav om henvisning. Innsøking skjer fra den enkelte, eller via en kontaktperson med fullmakt, ruskonsulent eller lege.

Målsetting for tiltaket er rusfrihet, bedret livskvalitet og tilbakeføring til aktivt samfunnsliv gjennom et helhetlig, døgnbasert omsorgs-, rehabiliterings- og behandlingstilbud med mulighet for integrert skoletilbud.

Evangeliesenterets tilbud

Vi tilbyr døgnbasert helhetlig rehabilitering gjennom alle faser, fra avrusning og motivasjon, til rehabilitering tilpasset den enkeltes behov, og gjerne i samarbeid med sosialtjenesten/rustjenesten. Tilbudet kan også være i påvente av annen behandling. Det brukes ikke A- eller B-preparater, med unntak i behandling og LAR-nedtrapping ved et at våre sentre.

Målgruppe

Målgruppen er personer over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, eller medikamenter, og som er i behov av innleggelse for omsorg, rehabilitering eller behandling ved Evangeliesenteret.

Henvendelser om inntak

De som ønsker innleggelse i Evangeliesenteret, må henvende seg til Inntaksavdelingen. Evangeliesenterets Inntaksavdeling er tilknyttet Evangeliesenteret Østerbo i Halden. Inntaksavdelingen er for både kvinner og menn som har behov for avrusning, stabilisering og kartlegging før selve rehabiliteringen starter. Henvendelser om inntak gjøres på inntakstelefon: 930 00 173.
Se også vår serviceerklæring.

Metode

Evangeliesenteret arbeider ut fra kristent grunnsyn. Vi ønsker å ha søkelys på hele mennesket og arbeider i forhold til å møte fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. Vi har en miljøterapeutisk og kognitiv tilnærming, men har også med oss Recovery-perspektivet. Vi tilstreber dessuten å være løsningsfokusert (LØFT).

Miljøarbeid er en viktig metode vi bruker i arbeidet vårt. Den enkelte motiveres til å bryte med gamle mønster og lære nye/ atferdsendring, ved løsningsfokuserte samtaler, samt gjennom mestring og brukermedvirkning.

Gjennom vårt helhetlige rehabiliteringstilbud, jobbes det med kompetanseheving, bevisstgjøring og endringsarbeid. Vi har følgende fagpersoner i vår organisasjon: Vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, miljøarbeidere og egen tilsynslege. Vi har tett samarbeid med instanser som rustjeneste, lege, DPS, SMP, NAV og øvrig hjelpeapparat.

Gjennomføring av straffegjennomføringsloven § 12

Evangeliesenteret har mer enn 30 års erfaring med tilbud om soning etter § 12. Kriminalomsorgen har benyttet Evangeliesenterets alternativ og gitt oss sin anbefaling som sonings sted.

LAR-nedtrapping

Ved Evangeliesenteret Brubakken i Drangedal drives det behandling og LAR-nedtrapping.
Senteret har egen tilsynslege som sikrer forsvarlighet i behandlingen.
Brubakken tar selv hånd om henvendelser og inntak.

Integrert skoletilbud

Evangeliesenteret har to ulike skoler lokalisert ved to av våre rehabiliteringssentre. Skoletilbudet er derfor skjermet og de fleste elevene er inne til rehabilitering eller i en ettervernfase på stedet. Disse har skoletilbudet i sin handlingsplan som blir en integrert del i tillegg til det øvrige rehabiliteringstilbudet.

Sluttfase og ettervernstilbud

Alle stadier i rehabiliteringen ved Evangeliesenteret er rettet mot målsetting om et rusfritt og bedret liv. I denne fasen sluttføres rehabiliteringen, og utflytting/nyetablering/sysselsetting og eventuelt videre skolegang planlegges og tilrettelegges. Dette foregår i dialog med NAV/rustjenesten og øvrige relevante samarbeidspartnere. Evangeliesenteret har kontaktpersoner rundt om i landet, som også er en ressurs i utflytting- og etableringsfasen med tanke på nettverk og integrering.

Samarbeid med kommuner
Gjennom rammeavtaler, ansvarsgrupper og handlingsplaner samarbeider Evangeliesenteret med kommuner. Evangeliesenteret har rammeavtaler med 18 kommuner i Norge. Vi søker samarbeid og finansiering med alle kommuner på vegne av den enkelte søker som henvender seg til oss. Der kommunen ikke betaler for oppholdet, blir det skrevet en egen betalingsavtale på inntil 20 % av døgnprisen.

Godkjenning og kontroll
Evangeliesenteret har arbeidet i rusfeltet i over 40 år, og er en anerkjent ideell aktør i rusomsorgen i Norge. Vi har en diakonal plattform og virksomheten mottar statstilskudd. Vår virksomhet er underlagt offentlig tilsyn. Evangeliesenteret utfører tjenester og arbeider innenfor de forsvarlighetskrav som ligger til utførelse av slike tjenester.